டிசைன் கோலம் - 68

நேர்ப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகா இருக்கு. முன்னாலயும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு கோலம் வந்திருந்துது, நினைவுக்கு வருது.

‍- இமா க்றிஸ்