டிசைன் கோலம் - 69

இடுக்குப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 8 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

டிசைன் அழகா இருக்கு. நிறத் தெரிவும் நல்லா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்