சிக்கு கோலம் - 68

நேர்ப்புள்ளி - 16 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

நிஜமாவே சிக்குக்கோலம் தான். பார்க்கச் சிக்கலாகத் தெரிகிறது. :-)

‍- இமா க்றிஸ்