வில்-அம்பு கோலம்

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை

Comments

:-) ஆஹா! அம்பு - வில்... அழகா இருக்கு. எந்தச் சமயம் இந்தக் கோலம் போடலாம்!! யோசிக்கிறேன்.

‍- இமா க்றிஸ்