டிசைன் கோலம் - 70

இடுக்குப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 8 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகாக இருக்கிறது சுபத்ரா. சுற்றி சங்கிலிகளும் புள்ளிகளும் சேர்த்த விதம் பிடித்திருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்