சிக்கு கோலம் - 72

நேர்ப்புள்ளி - 17 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.