தாமரைப் பூக்கோலம் - 8

நேர்ப்புள்ளி - 14 புள்ளி, 8 வரிசை, 8 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

ஆஹா! கலர்கலரா தாமரைப்பூ. அழ..கு.

‍- இமா க்றிஸ்

சிதறிய தாமரை பூக்கள் அனைத்தும் கொள்ளை அழகு..!