யானை கோலம்

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை

Comments

இதைப் பார்த்தால் நிச்சயம் வரையத் தெரியாதவர்களுக்கும் வரைய வரும். ஒற்றை யானை... சின்னவர்களுக்கு வரையச் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அமைப்பு அருமை.

‍- இமா க்றிஸ்

Ambari :) azagu.

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா