தேசியக்கொடி கோலம்

இடுக்குப் புள்ளி 17 ல் தொடங்கி 9 ல் நிறுத்தவும்.

Comments

தேசியக்கொடி கோலம் அழகா இருக்கு,
நானும் இந்த கோலம் போடுவேனே......

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *

கொடி கோலம் அழகா இருக்கு. குறிச்சு வைக்கிறேன். எப்போதாவது ஸ்கூலில் தேவை வரலாம்.

‍- இமா க்றிஸ்