டிசைன் கோலம் - 74

நேர்ப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 - ல் நிறுத்தவும்.