டிசைன் கோலம் - 75

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 9 வரிசை