பூக்கோலம் - 81

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி, 8 வரிசை

Comments

இதெல்லாம் கோலமா! :-)
சேலை எம்ப்ராய்டரி டிசைன் போல இருக்கு! ரொம்..ப அழகு.

‍- இமா க்றிஸ்