சிக்கு கோலம் - 86

நேர்ப்புள்ளி - 19 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.