வண்ணத்துப்பூச்சி கோலம் - 8

நேர்ப்புள்ளி - 14 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

ஒற்றை வர்ணத்தில் வானவில் வண்ணத்துப்பூச்சி!
வித்தியாசமாக‌, வெகு அழகாக‌ இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்