பூக்கோலம் - 83

இடுக்குப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 8 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

என்ன‌ பூ இது! செப்டெம்பர்ல‌ மஞ்சள் பூ... இங்கே டாஃபடில். இது டாஃபடில் போல இல்லை. இருந்தாலும் மிக‌ அழகாக‌ இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்