ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள்

முன்நாளைய, இந்நாளைய மற்றும் வரும்நாளைய ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள்.

நல்வழிகாட்டும்,
நல்வழிபடுத்தும்
நல்லாசிரியர்களுக்கு
நன்றியுடன் நன்றி.

மேலும் சில பதிவுகள்