வண்ணத்துப்பூச்சி கோலம் - 9

இடுக்குப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகா இருக்கு.
ஆனா... ஆறு பூச்சிகளுக்கு ஒரே ஒரு பூவில் உள்ள‌ தேன் போதுமா? :)

‍- இமா க்றிஸ்