சிக்கு கோலம் - 92

நேர்ப்புள்ளி - 20 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.