சிக்கு கோலம் - 93

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி, 3 வரிசை படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இருபுறமும் 3 புள்ளிகள் 2 வரிசை வைக்கவும்.