சிக்கு கோலம் - 95

நேர்ப்புள்ளி - 20 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சிக்கலில்லாத சிக்கு கோலம். சுலபமாகப் புரியும்படி விளக்கியிருக்கிறீர்கள்.

‍- இமா க்றிஸ்