சங்கு கோலம் - 1

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி, 8 வரிசை

Comments

:‍) ஒவ்வொரு சங்கிலும் ஒரு பிள்ளையார் முகம் தெரியுது.

‍- இமா க்றிஸ்

சங்குக் கோலம் அழகாஅழகாக உள்ளது.