டிசைன் கோலம் - 78

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி, 8 வரிசை

Comments

சுலபமாகத் தெரிகிறது; அழகாகவும் இருக்கிறது. கட்டாயம் முயற்சித்துப் பார்ப்பேன்.

‍- இமா க்றிஸ்