சிக்கு கோலம் - 97

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

இரண்டுமே க்யூட். :‍) பிடிச்சிருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

இதே போல் //நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.// கோலம் இன்னும் இரண்டு கிடைக்குமா! இப்பொழுதே... நன்றி. :‍)

‍- இமா க்றிஸ்