சிக்கு கோலம் - 99

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.