பறவைகள் கோலம் - 11

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 5 வரிசை

Comments

அழ‌...கா இருக்கு. :‍)

‍- இமா க்றிஸ்