பச்சைகிளி கோலம்

நேர்ப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 13 வரிசை

Comments

ஆஹா! அழகைச் சொல்ல‌ வார்த்தையே இல்லை. கட்டாயம் போட்டுப் பார்ப்பேன் சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்