சிக்கு கோலம் - 101

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 5 வரிசை

Comments

இவற்றைப் போடுவதற்காகவே டைல்ஸ் தேடித் திரிகிறேன். :‍) அனைத்துமே அழகான கோலங்கள்.

‍- இமா க்றிஸ்