சிக்கு கோலம் - 102

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 5 வரிசை

Comments

சூப்பர்! எனக்கு இந்த‌ வகை கோலம் பிடிச்சிருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

போட்டாச்சு சுபத்ரா. :-) இன்னொரு கோஸ்டர் - இம்முறை எனக்காகச் செய்திருக்கிறேன். மேலும் இரண்டு செய்வதற்குத் தயாராக லிங்க் தெரிந்து எடுத்து வைத்திருக்கிறேன்.

‍- இமா க்றிஸ்