சிக்கு கோலம் - 105

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 5 வரிசை

Comments

அழகாக இருக்கிறது சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்