அகல் விளக்கு கோலம் - 8

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சூ..ப்பர்.

ஒரேயொரு சந்தேகம். இந்த விளக்கை எப்படி நிற்க வைப்பது!! :)

‍- இமா க்றிஸ்