சிக்கு கோலம் - 106

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 5 வரிசை

Comments

அருமை. இதையும் குறித்துக் கொள்கிறேன்.

‍- இமா க்றிஸ்