டிசைன் கோலம் - 81

இடுக்குப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

நிறம் தீட்டாமலிருக்கும் அந்த இரண்டாவது படம், கடைசியை விட அழகாகத் தெரிகிறது.

‍- இமா க்றிஸ்