சிக்கு கோலம் - 108

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 5 வரிசை

Comments

முதல் படம் தனியே ஒரு கோலம் போலத் தெரிந்தது எனக்கு. :‍)

‍- இமா க்றிஸ்