சிக்கு கோலம் - 113

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சுலபமாக‌ இருக்கு. அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்