பூக்கோலம் - 91

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை

Comments

வெகு நாட்கள் கழித்து கோலப் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறேன். அழகான கோலம். பார்க்கச் சந்தோஷமாக இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்