பொங்கல் நல்வழ்துகல்

பொங்கல் நல்வழ்துகல், அருசுவை தொழிகல் அனைவருக்கும் என் எனிய பொஙல் நல்வழ்த்துகல். வெகு நாட்கலாக அருசுவை பகுதிக்கு வர முடியது விட்டது. காரனம் எனக்கு குழந்தை பிரதுவிட்டது. இப்பொலுது 1 வயசு ஆகுது.
தோழிகல் அனைவரும் நலமா?

பொங்கல் சிரப்பு உனவுகல் எஅதும் உன்டா?

Wish You Happy pongal to all arusuvai sisters & Brothers

தோழிகள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

happy pongal friends

மேலும் சில பதிவுகள்