வடமேற்க்கு வீட்டில் குடி இருக்கலாமா

வடமேற்க்கு வீட்டில் குடி இருக்கலாமா. Can we live in northwest facing door. Please answer immediately friends.

குடியிருக்கலாம்.

நீங்க, 'குடியிருக்கலாம்,' என்று நம்புறவங்களா இருந்தா அந்த வீட்டில் நிச்சயம் சந்தோஷமா சீவிப்பீங்க.

‍- இமா க்றிஸ்

மேலும் சில பதிவுகள்