எந்த பால் நல்லது

Toned milk (3% fat)
Doubled toned milk (1.5% fat)
Standardized Milk (4.5% fat)
Full Cream Milk (6% fat)

இதில் நமக்கு தினசரி எடுக்க எந்த மில்க் பயன்படுத்தலாம்.
இல்ல எல்லமே பயன்படுத்தலாமா ப்ளிஷ் சொல்லுங்க.

மேலும் சில பதிவுகள்