ஆண்குழந்தை பெயர்கள்

என் அக்காவிற்கு ஆண்குழந்தை பிறந்து உள்ளான் அவனுக்கு அ, இ, ஊ, ஏ, என்ற எழுத்துக்களில் புதுமையான பெயர் சொல்லுங்கள் தோழிகளே

என் அக்காவிற்கு ஆண்குழந்தை பிறந்து உள்ளான் அவனுக்கு அ, இ, ஊ, ஏ, என்ற எழுத்துக்களில் புதுமையான பெயர் சொல்லுங்கள் தோழிகளே

எல்லாம் நன்மைக்கே

அனேகமாக தூய தமிழ் பெயராகதான் வரும்.. தோழிகள் சொல்வார்கள்.. நீங்களும் தேடிப்பாருங்கள்..

மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது

அபி

மேலும் சில பதிவுகள்