பிறப்பு உறுப்பு எரிச்சல்

2ம் முறை கர்ப்பம் பிறப்பு உறுப்பு பகுதியில் அரிப்பு எரிச்சல் தொடை இடுக்கில் புண் ஏற்பட்டுள்ளது.டாக்டர் இடம் போய் மாத்திரை சாப்பிடும் போழுது சாரியாகிறது. பிறகு திரும்ப அதேபோல் ஆகிறது.pls help me....9ம் மாத கர்ப்பம்.....

மேலும் சில பதிவுகள்