வயதிற்கு வரவில்லை (பூப்பெய்தவில்லை)

இன்று கோவிலில் ஒரு குடும்பத்தை பார்த்தேன். அம்மா, அப்பா , இரு பெண் பிள்ளைகள். அந்த அம்மா மிகவும் அழுது வேண்டிக் கொண்டிருந்தார். என்னவென்று கேட்டேன். முதல் பெண்ணிற்கு 18 வயது முடிய போகிறது. (பார்ப்பதற்கு 13 வயது போல தான் இருந்தாள் ) இன்னும் வயதிற்கு வரவில்லை என்று கூறி அழுதார். கேட்டதில் இருந்து மனது கஷ்டமாக உள்ளது.
இதற்கு மருத்துவம் உள்ளதா? இயற்கையாக தான் நடைபெறுமா?
வீட்டு மருத்துவம் உண்டா?

மேலும் சில பதிவுகள்