நாண்.

dear friends.......

நாண் செய்யவேண்டுமானால் நாண் அடுப்பில் மட்டும்தான் செய்ய முடியுமா? அல்லது மைக்ரோவேவிலும் செய்யலாமா? மைக்ரோவேவில் செய்யமுடியுமென்றால் அளவுகளைத்தரவும்.

மேலும் சில பதிவுகள்