நரவல்லி காய் உறுகாய்

நரவல்லி காய் உறுகாய் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கலேன்.

நன்றி
KV

மேலும் சில பதிவுகள்