அதிர்ஷ்டம்

உங்களால் ஒரு உயிர் காக்கப்படுவதை உங்கள் பாக்யம் என்று கருதுபவரா????அப்படியானால் வாய்ப்பைத் தவரவிடாதீர்கள்....இப்பொழுதே பெயர்ப் பதிவு செய்யவும்....

http://www.bharatbloodbank.com/

மேலும் சில பதிவுகள்