பான்கெக் செலக்ஷன்

ஹலொ சிந்து,

எப்படி இருக்கிங்க , உங்கலொட குறிப்புகள் ரொம்ப உபயொகமாக இருக்கு. நான் fair ஆக இருப்பென். நான் எந்த கம்பெனி, எந்த நிற கலர் தெர்ந்தெடுப்பது?

மேலும் சில பதிவுகள்