உயிர் நண்டு எப்படி சுத்தப்படுத்துவது?

உயிர் நண்டு , மீன், இறால் எப்படி சுத்தப்படுத்துவது? படத்துடன் விளக்கினால் உபயோகமாக இருக்கும். முக்கியமாகா மீன் தலை எப்படி சுத்தப்படுத்துவது.

மேலும் சில பதிவுகள்