போலிக் ஆசிட்

ஹெல்லொ அக்கா நான் இப்பொழுது 4 மாதம் கர்பமாகாஉல்லென்
டாக்டெர் 60 மாத்திரை பொலிக் ஆசிட் சாப்பெட சொன்னர். இது போதுமா?

மேலும் சில பதிவுகள்