டியர் ஜலிலா,ஆஷா, மிக்க நன்றீ.

உக்களூடைய கருத்துக்கு நன்றீ. இது எனக்கு மிகவும் பயன்னுள்ளதக இருக்கும். மேலும் இது பற்றி உக்களூக்கு தெரிந்தவற்றை சொல்லவும்.

நன்றி,
கமலி.

மேலும் சில பதிவுகள்