ஆஸ்த்ரேலியாவில் கொள்ளு

ஆஸ்த்ரேலியாவில்(ஸிட்னி) எந்த இந்திய கடைகள்/அங்காடிகளில் கொள்ளு கிடைக்கும் என்பதைஆஸ்த்ரேலியா வாழ் அருசுவை உறுப்பினர்கள் தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்.

நன்றி
ஜோவிட்டா

மேலும் சில பதிவுகள்