பரிசுகள் (gifts)

பரிசுகள் எப்பிடி எந்த மாதிரியான டைப் குடுக்கலாம்

Birthdays
kids
husband
wife
g.Ma
g.pa
friends
men/women
co-workers
graduation
higher studies
baby shower
ear piercing
name ceremony
60th b.day
w.anniverseries
sent off

அ.சு.தோழிகள் எல்லாரும் தெரிந்ததை சொல்லுங்க
இப்போ அன்னையர் திணம் வருகிறது

மேலும் சில பதிவுகள்